Centrum Analiz

Regulamin Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber

 1. Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber, zwane dalej „Centrum Analiz”, stanowi ciało pomocnicze Stowarzyszenia KoLiber.
 2. Prawnym reprezentantem Centrum Analiz jest Stowarzyszenie KoLiber, zwane dalej „Stowarzyszenie”.
 3. Centrum Analiz realizuje następujące cele:
  • ukierunkowanie uwagi opinii publicznej na istotne problemy społeczno-polityczne;
  • proponowanie rozwiązań mających na celu usprawnienie funkcjonowania państwa;
  • analiza bieżących zagadnień życia publicznego;
  • działania na rzecz poprawy jakości życia publicznego;
  • promowanie postaw obywatelskich oraz aktywizacja społeczeństwa w ramach inicjatyw podejmowanych przez Centrum Analiz
 4. Centrum Analiz realizuje swoje cele poprzez:
  • opracowywanie raportów oraz analiz dotyczących istotnych kwestii społeczno-politycznych;
  • uczestnictwo w debacie publicznej;
  • współpracę z organizacjami pokrewnymi ideowo;
  • promowanie młodych, ambitnych i kompetentnych osób, chcących aktywnie uczestniczyć w tworzeniu inicjatyw, mających na celu poprawę funkcjonowania państwa.
 5. Fundusze i majątek Centrum Analiz pochodzą:
  • ze środków własnych Stowarzyszenia;
  • z darowizn, spadków i zapisów;
  • z dotacji;
  • z ofiarności publicznej.
 6. Pracami Centrum Analiz kieruje Przewodniczący Centrum Analiz, zwany dalej Przewodniczącym.
 7. Przewodniczącym może zostać wyłącznie członek Stowarzyszenia, który jest członkiem Centrum Analiz od co najmniej roku. Przepisu tego nie stosuje się wobec pierwszego Przewodniczącego.
 8. Przewodniczący powoływany i odwoływany jest przez Radę Krajową Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.Pierwszy Przewodniczący powoływany jest przez Prezesa Stowarzyszenia.
 9. Do kompetencji Przewodniczącego należy w szczególności:
  • reprezentowanie Centrum Analiz na zewnątrz;
  • wyznaczanie kierunków prac oraz osób za nie odpowiedzialnych;
  • decydowanie o publikacji raportów, analiz;
  • wyznaczanie osób i udzielanie zgody na komentarz, wypowiedź publiczną w imieniu Centrum Analiz;
  • nominowanie osób do Centrum Analiz.
 10. W skład Centrum Analiz wchodzą członkowie Stowarzyszenia, powoływani i odwoływani przez Prezesa Stowarzyszenia na wniosek Przewodniczącego.Członkostwo ustaje przez odwołanie albo utratę statusu członka Stowarzyszenia na zasadach określonych w statucie Stowarzyszenia.
 11. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma statut Stowarzyszenia.