Analiza założeń ekonomicznych ustawy o podatku od towarów i usług

Przedstawiamy analizę założeń ekonomicznych ustawy „o podatku od towarów i usług” z dnia 15 września 2015 r., autorstwa Adriana Kosowskiego i Zuzanny Kosowskiej Stamirowskiej.

Pobierz raport „VAT a budżet”

Zaproponowany przez Prawo i Sprawiedliwość projekt ustawy o podatku od towarów i usług ma na celu uszczelnienie systemu poboru podatku VAT. Jest bezpośrednio powiązany ze zwiększeniem wpływów do budżetu celem realizacji nowych polityk socjalnych państwa. Autorzy raportu „VAT a budżet” dokonują analizę założeń ekonomicznych projektu, w tym przede wszystkim wyliczeń luki VAT oraz przewidywanych zysków dla budżetu z tytuły wprowadzenia ustawy.

Wybrane wnioski z analizy:

  • Projekt ustawy nie jest oparty o dogłębną analizę danych, a źródła przytaczane w uzasadnieniu ustawy nie dają podstaw do wysunięcia wniosków na temat skutków ekonomicznych ustawy.
  • Na podstawie publicznie dostępnych danych, można przypuszczać, że wprowadzenie przepisów nowej ustawy mogłoby w ciągu dwóch lat zwiększyć wpływy budżetowe z tytułu podatku VAT na szacunkowym poziomie 0,5% PKB rocznie. Osiągnięcie takiego wyniku już w roku 2016 wymagałoby jednak niezwłocznego opracowania przepisów wykonawczych do ustawy, daleko idącej reorganizacji struktury wewnętrznej Ministerstwa Finansów, uzgodnień z sektorem finansowym, szybkiego wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych. Biorąc pod uwagę proponowane mechanizmy technologiczne, byłby to też bezprecedensowy na skalę europejską sukces w zakresie eliminacji nadużyć podatkowych.
  • W obliczu braku precyzyjnych estymacji luki VAT w Polsce i braku możliwości oceny skuteczności wdrażanych rozwiązań oczekiwane zyski z jego wdrożenia nie powinny stanowić podstawowego źródła finansowania nowych zobowiązań państwa, takich jak wydatki o charakterze socjalnym, które ciężko jest zredukować w razie rozbieżności predykcji wpływów do budżetu ze stanem faktycznym.